Noticies

23/03/2017 Actualitat
ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE BAREMACIÓ MÈRITS SELECCIÓ PEÓ SERVEIS AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLA A la sala d’actes de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, a les 10:00 hores del dia 23 de març de 2017 es constitueix el Tribunal qualificador de la convocatòria per a la...
21/03/2017 Actualitat
1. ANTECEDENTS Per Resolució de l’Alcaldia núm. 9/2017, de data 13 de març de 2017, es van aprovar les bases i convocar les proves per a la selecció de la persona que ha d'ocupar la plaça de peó de serveis en règim laboral temporal fins a la creació de la plaça del lloc de peó, segons consta a la...
15/03/2017
SELECCIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL JORNADA SENCERA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU (CATEGORIA PROFESSIONAL LABORAL(C2) AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLA I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL . RESULTATS DE LA SELECCIÓ : NIF Valoració entrevista Valoració mèrits al·legats Total puntuació 992J 2.5 3.80 6.3...
14/03/2017
DECRET D’ALCALDIA 11/2017 ESMENA DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 10/2017. APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA En la resolució 10/2017 d’ahir 13 de març de 2017, si han detectat unes dades que s’han d’esmenar. En el...
14/03/2017
L'Ajuntament necessita cobrir amb caràcter d'urgència i per tres mesos (fins a la convocatòria de la plaça) la plaça de peó de serveis.
13/03/2017
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 10/2017. APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA Assumpte: Selecció i borsa auxiliar administratiu interí 1. ANTECEDENTS 1.1 Per Resolució de l’Alcaldia núm. 6/2017, de data 2 de març de 2017, es...
02/03/2017
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL JORNADA SENCERA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L'AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLAI FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL. Base 1a. Objecte de la convocatòria La contractació, en règim laboral temporal per acumulació de tasques i circumstàncies del servei, d’...
02/03/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de juliol de 2016 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural" va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una...
19/01/2017
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 18.000,00 € per finançar les despeses corrents de l'Ajuntament (electricitat, gas, material d'oficina...) Aquesta subvenció s'inclou dins el PAM (Pla d'Acció Muncipal) de la Diputació.
11/01/2017
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella una subvenció de 445,71 € per finançar els interessos dels préstecs concertats

Pàgines

Menu

Menú principal