Noticies

12/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 3 de Novembre de 2017 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a les zones de bany (platges i piscines) " va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una...
31/10/2017
L'Ajuntament de La Torre de Fontaubella sotmet a consulta pública la voluntat de regular mitjançant ordenança municipal l’ús de les instal·lacions de l’àrea de Lleure "La Plana"...
31/10/2017
Considerant necessari procedir a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb la finalitat d’introduir al text una bonificació per als vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys .
31/10/2017 Actualitat
En compliment del que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s’anuncia que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 d’octubre de 2017 ha aprovat provisionalment l’ordenança fiscal...
14/06/2017 Actualitat
Amb data 13 de juny de 2017 s' ha formalitzat el CONTRACTE per l' inici de les obres al Carrer de Sant Antoni, amb l' empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES S.L.. L’import total del contracte és de 79.698,45 € El termini d’execució és de 3 mesos.
07/06/2017 Actualitat
EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ ACORD DEL PLE EDICTE El Ple de l’ Ajuntament de la Torre de Fontaubella, va aprovar inicialment en sessió de data 23/12/2016 les següents modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Modificació puntual 1: Consistent en la modificació puntual del...
05/06/2017 Actualitat
05/06/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 d’ abril de 2017 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "A.5 Justificació subvencions excepcionals obres mitjançant contractació - Línia C" va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 4...
05/06/2017 Actualitat
05/06/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 d’ abril de 2017 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "A.5 Justificació subvencions excepcionals obres mitjançant contractació - Línia C" va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 4...

Pàgines

Menu

Menú principal